dijous, 10 de desembre del 2009

Emilia Llorca, Resquiecat In Pace

Ahir va morir Emilia Llorca, presidenta de l'Associació de veïnes i veïns de l'Òstia, de la Barceloneta. Des de l'assemblea pel dret a l'habitatge lamentem la seva pèrdua i llencem el següent comunicat en el seu record i agraïment,

Gràcies, Emília

L’Assemblea pel dret a l’habitatge de Barcelona (VdeVivienda) vol expressar el seu condol per la pèrdua de l’Emília Llorca, veïna de la Barceloneta, lluitadora. L’Emília era una persona d’una immensa generositat, amb un gran sentit de l’humor i ganes de viure, i afortunadament era contagiosa. Els activistes de VdeVivienda hem viscut amb l’Emília i la gent de l’Òstia moments de gran vàlua per la ciutat, recolzant les seves reivindicacions i aprenent de la seva manera senzilla d’enfrontar els problemes; problemes que no eren petits.

L’Emília no només ens va deixar un grat record i la generositat de fer pinya entre aquells que patim problemes col·lectius, també ens va deixar alguna victòria. Gràcies a gent com l’Emília el desastre del Pla dels ascensors va ser retirat, donant així tranquil·litat al veïnat de la Barceloneta. La gent de la Barceloneta ha estat i és un exemple a seguir pels veïns de Barcelona. La seva mobilització contra l’Hotel Vela és avui dia, el testimoni que pren el relleu de la lluita social contra les estratègies de gentrificació a la Barceloneta.

A VdeVivienda mai no oblidarem l’humil llegat que ens han deixat l’Emília i els milers de persones anònimes que no callen davant els poders polítics o econòmics, que prenen la iniciativa de defensar-se col·lectivament, de cridar contra la injustícia, d’organitzar-se contra la desídia. Tota la societat té un deute amb les persones que, com l’Emília, estan implicades amb el seu barri, amb la seva ciutat i amb la seva gent. El seu record es mantindrà viu mentre seguim lluitant, mentre seguim rebel·lant-nos.

Potser no aixecarem un monument en el seu honor, preferim derrocar les injustícies i fer-hi lloc perquè hi neixin noves flors.

Per tot el que ens has ensenyat, gràcies Emília!

divendres, 4 de desembre del 2009

Manifest anti-vacunació

Per coses de la vida, uns quants activistes pensàvem fer un manifest anti-vacunació, perquè crèiem que lo de la Grip porcina és un escàndol de magnituds desconegudes. Perquè no quedi relegat al disc dur del rondinador, m'he decidit a publicar-lo aquí...

Manifest contra la vacunació de la grip porcina (renomenada grip A)

Constatem:

- Que la malaltia no és mortal ni perillosa i que l'alarma generada per les autoritats és desproporcionada
- Que les vaccines poden resultar perilloses per la salut humana i porcina i que, en tot cas, es tracta d'una malaltia comuna en quant als seus resultats i símptomes

Denunciem:
- Que els canvis en la definició de pandemia de la OMS es produeix en estranyes circumstàncies
- Que els governs d'aquí i allà han atemorit a la població sense motiu
- Que les maniobres de les empreses interessades en aquest afer són sospitoses

Exigim:
- Que els governs rectifiquin la seva postura i es disculpin davant de la població per l'alarma social que han generat
- Que qui tingui capacitat per fer-ho, investigui les empreses farmacèutiques implicades en l'afer
- Que qui tingui capacitat per fer-ho investigui i, en el seu cas, reprobi o persegueixi els comportaments de la OMS i els seus responsables
- Que les autoritats sanitàries facin una declaració de voluntat que els impedeixi en qualsevol moment realitzar vacunacions forçoses
- Que les autoritats rebutjin i persegueixin tota aquella norma o contracte que eximeixi de responsabilitats les empreses que operen en àmbits sanitaris o mèdics pels productes que posin a disposició del públic o dels sistemes de salut
- Que les autoritats sanitàries i econòmiques avaluin i informin del volum de cost farmacèutic als sistemes sanitaris públics o privats i la relació de proveïdors,
- Que les autoritats sanitàries publiquin informació sobre l'activitat dels metges, i afavoreixin l'escrutini del públic al respecte de la despessa i la recepta sanitària

Demanem:
- A la població, que s'abstingui de vacunar-se del brot de la grip del porc i, en general, que faci valer la seva llibertat d'objectar consciència davant de dubtes ètics en relació a qualsevol actuació administrativa o tingui present la possibilitat d'aturar una mesura administrativa amb el control judicial mitjançant un procediment d'habeas corpus
- A la professió mèdica, que informi amb rigor científic, unànim i comprensible sobre els riscos del brot de grip i el seu tractament
- A la indústria farmacèutica que aturi tot tipus d'activitat contrària a l'ètica mèdica; i als seus profesionals, que facin arribar la informació sobre aquestes pràctiques a la població o a diferents autoritats judicials per vies alternatives

CAS

Constatamos:

- Que la enfermedad no es mortal ni peligrosa y que la alarma generada por las autoridades es desproporcionada
- Que las vacunas pueden resultar peligrosas para la salud humana y porcina y que, en todo caso, se trata de una enfermedad comúne cuanto a sus resultados y síntomas

Denunciamos:
- Que los cambios en la definición de pandemia de la OMS se produce en extrañas circunstancias
- Que los gobiernos de aquí y allá han atemorizado a la población sin motivo
- Que las maniobras de las empresas interesadas son sospechosas

Exigimos:
- Que los gobiernos rectifiquen en su posición y se disculpen ante la población por la alarma social que han generado
- Que quien tenga capacidad de hacerlo, investigue las empresas farmacéuticas implicadas en el caso
- Aque quien tenca capacidad para hacerlo, investigue y, en su caso, repruebe o persiga los comportamientos de la OMS y sus responsables
- Que las autoridades sanitarias hagan una declaración de voluntad que les impida en cualquier momento realizar vacunaciones forzosas
- Que las autoridades rechacen y persigan toda aquella norma o contrato que exima de responsabilidades a las empresas que operan en ámbitos sanitarios o médicos por los productos que pongan a disposición del público o de los sistemas de salud
- Que las autoridades sanitarias y económicas evalúen e informen del volumen del coste farmacéutico a los sistemas sanitarios públicos o privados y la relación de proveedores,
- Que las autoridades sanitarias publiquen información sobre la actividad de los médicos y favorezcan el escrutinio del público respecto del gasto y la receta sanitaria

Pedimos:
- A la población, que se abstenga de vacunarse del brote de la gripe del cerdo y, en general, que haga valer su libertad de objetar consciencia ante las dudas éticas en relación con cualquier actuación administrativa o tenga presente la posibilidad de parar una medida administrativa con el control judicial mediante un procedimiento de habeas corpus
- A la profesión médica, que informe con rigor científico, unánime y comprensible sobre los riesgos del brote de gripe y su tratamiento
- A la industria farmacéutica que pare todo tipo de actividad contraria a la ética médica; y a sus profesionales, que hagan llegar la información sobre estas prácticas a la población o a diferentes autoridades judiciales por vías alternativas

dijous, 3 de desembre del 2009

Manifiesto en defensa de los derechos fundamentales en Internet

MANIFIESTO
En defensa de los derechos fundamentales en Internet. Free Culture Forum
Ante la inclusión en el Anteproyecto de Ley de Economía sostenible de modificaciones legislativas que afectan al libre ejercicio de las libertades de expresión, información y el derecho de acceso a la cultura a través de Internet, los periodistas, bloggers, usuarios, profesionales y creadores de internet manifestamos nuestra firme oposición al proyecto, y declaramos que...
1.- Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.
2.- La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial -un organismo dependiente del ministerio de Cultura-, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.
3.- La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.
4.- La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.
5.- Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.
6.- Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.
7.- Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.
8.- Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España, ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.
9.- Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.
10.- En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia.