divendres, 4 de desembre de 2009

Manifest anti-vacunació

Per coses de la vida, uns quants activistes pensàvem fer un manifest anti-vacunació, perquè crèiem que lo de la Grip porcina és un escàndol de magnituds desconegudes. Perquè no quedi relegat al disc dur del rondinador, m'he decidit a publicar-lo aquí...

Manifest contra la vacunació de la grip porcina (renomenada grip A)

Constatem:

- Que la malaltia no és mortal ni perillosa i que l'alarma generada per les autoritats és desproporcionada
- Que les vaccines poden resultar perilloses per la salut humana i porcina i que, en tot cas, es tracta d'una malaltia comuna en quant als seus resultats i símptomes

Denunciem:
- Que els canvis en la definició de pandemia de la OMS es produeix en estranyes circumstàncies
- Que els governs d'aquí i allà han atemorit a la població sense motiu
- Que les maniobres de les empreses interessades en aquest afer són sospitoses

Exigim:
- Que els governs rectifiquin la seva postura i es disculpin davant de la població per l'alarma social que han generat
- Que qui tingui capacitat per fer-ho, investigui les empreses farmacèutiques implicades en l'afer
- Que qui tingui capacitat per fer-ho investigui i, en el seu cas, reprobi o persegueixi els comportaments de la OMS i els seus responsables
- Que les autoritats sanitàries facin una declaració de voluntat que els impedeixi en qualsevol moment realitzar vacunacions forçoses
- Que les autoritats rebutjin i persegueixin tota aquella norma o contracte que eximeixi de responsabilitats les empreses que operen en àmbits sanitaris o mèdics pels productes que posin a disposició del públic o dels sistemes de salut
- Que les autoritats sanitàries i econòmiques avaluin i informin del volum de cost farmacèutic als sistemes sanitaris públics o privats i la relació de proveïdors,
- Que les autoritats sanitàries publiquin informació sobre l'activitat dels metges, i afavoreixin l'escrutini del públic al respecte de la despessa i la recepta sanitària

Demanem:
- A la població, que s'abstingui de vacunar-se del brot de la grip del porc i, en general, que faci valer la seva llibertat d'objectar consciència davant de dubtes ètics en relació a qualsevol actuació administrativa o tingui present la possibilitat d'aturar una mesura administrativa amb el control judicial mitjançant un procediment d'habeas corpus
- A la professió mèdica, que informi amb rigor científic, unànim i comprensible sobre els riscos del brot de grip i el seu tractament
- A la indústria farmacèutica que aturi tot tipus d'activitat contrària a l'ètica mèdica; i als seus profesionals, que facin arribar la informació sobre aquestes pràctiques a la població o a diferents autoritats judicials per vies alternatives

CAS

Constatamos:

- Que la enfermedad no es mortal ni peligrosa y que la alarma generada por las autoridades es desproporcionada
- Que las vacunas pueden resultar peligrosas para la salud humana y porcina y que, en todo caso, se trata de una enfermedad comúne cuanto a sus resultados y síntomas

Denunciamos:
- Que los cambios en la definición de pandemia de la OMS se produce en extrañas circunstancias
- Que los gobiernos de aquí y allá han atemorizado a la población sin motivo
- Que las maniobras de las empresas interesadas son sospechosas

Exigimos:
- Que los gobiernos rectifiquen en su posición y se disculpen ante la población por la alarma social que han generado
- Que quien tenga capacidad de hacerlo, investigue las empresas farmacéuticas implicadas en el caso
- Aque quien tenca capacidad para hacerlo, investigue y, en su caso, repruebe o persiga los comportamientos de la OMS y sus responsables
- Que las autoridades sanitarias hagan una declaración de voluntad que les impida en cualquier momento realizar vacunaciones forzosas
- Que las autoridades rechacen y persigan toda aquella norma o contrato que exima de responsabilidades a las empresas que operan en ámbitos sanitarios o médicos por los productos que pongan a disposición del público o de los sistemas de salud
- Que las autoridades sanitarias y económicas evalúen e informen del volumen del coste farmacéutico a los sistemas sanitarios públicos o privados y la relación de proveedores,
- Que las autoridades sanitarias publiquen información sobre la actividad de los médicos y favorezcan el escrutinio del público respecto del gasto y la receta sanitaria

Pedimos:
- A la población, que se abstenga de vacunarse del brote de la gripe del cerdo y, en general, que haga valer su libertad de objetar consciencia ante las dudas éticas en relación con cualquier actuación administrativa o tenga presente la posibilidad de parar una medida administrativa con el control judicial mediante un procedimiento de habeas corpus
- A la profesión médica, que informe con rigor científico, unánime y comprensible sobre los riesgos del brote de gripe y su tratamiento
- A la industria farmacéutica que pare todo tipo de actividad contraria a la ética médica; y a sus profesionales, que hagan llegar la información sobre estas prácticas a la población o a diferentes autoridades judiciales por vías alternativas